Corona maatregelen

Informatie coronamaatregelen voor huurders van de gemeentelijke accommodaties Brielle , ’t Dijckhuis, geldt vanaf 5 juni 2021


1. Inleiding

Alle in dit document opgegeven kaders en regels zijn gebaseerd op de maatregelen die gelden per 1 juli 2020. In verloop van tijd kan dit document weer aangepast worden doordat maatregelen weer gewijzigd worden. Dit document is dus onder voorbehoud van wijzigingen, zodra deze worden doorgevoerd worden huurders daarvan op de hoogte gesteld.

2. Dorpshuis ’t Dijckhuis

In ‘t Dijckhuis bevinden zich de volgende verhuurbare ruimten/zalen: de Veckhoekzaal

de Achterdyck 1

de Achterdyck 2

de gehele Achterdyck (1 en 2).

de Oude Goote

’t Dijckje

Sportzaal ’t Dijckhuis (valt onder hoofdstuk 4)

2.1 Kaders toegang

Kaders:

Geopend: alleen tijdens vooraf doorgegeven verhuur van een zaal. Van vrije inloop is geen sprake.

De horeca is open tot 22:00 uur.

Er mogen geen zelf meegebrachte etenswaren genuttigd worden. De foyer is momenteel geen verhuurbare ruimte.

Voor de foyer geldt een maximum van 50 volwassenen tegelijk. Bij de foyer geldt VOL = VOL, zijn alle 20 zitplaatsen bezet, dan worden bezoekers die willen verblijven/zitten verzocht om buiten te wachten totdat er weer een plek beschikbaar is. Men mag zitten in groepen van max. 4 personen en met 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij u uit hetzelfde huishouden komt). Voor kinderen geldt er geen 1,5 meter afstand en ook geen maximum aantallen per ruimte. In de foyer is het verplicht om op een zitplaats te gaan zitten of om de foyer te gebruiken als doorloop naar een andere ruimte (bijv. sportzaal of andere zaal). De foyer mag niet gebruikt worden om te wachten, dan verzoeken we de bezoeker een zitplaats te zoeken of buiten te wachten.

Kleedruimten en douches zijn weer open.

Er is altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig van de hurende partij en van ’t Dijckhuis.

De Coronaverantwoordelijke dient zich altijd vooraf aan de gehuurde tijd van een zaal zich te melden bij de horecabar (tenzij er andere afspraken gemaakt zijn tussen de huurder en de afdeling verhuur).

Indien er tijdens de verhuur van een zaal situaties ontstaan die in strijd zijn met de huis/gedragsregels of onveilig zijn wordt er eerst contact opgenomen met de coronaverantwoordelijke van de hurende partij. Zo kan de

coronaverantwoordelijke van ‘t Dijckhuis kortsluiten met de

coronaverantwoordelijke van de hurende partij wat een passende actie/oplossing is voor de betreffende situatie. Handhaven doen we graag gezamenlijk op een manier waarbij ieders deelnemers/bezoekers met respect worden behandeld.

Wij gaan er (als verhuurder) vanuit dat verenigingen of een huurder/gezelschap die gebruikt maakt van een zaal zelf zorgt voor registratie van zijn/haar deelnemers/leden die aanwezig waren tijdens het gebruik van de zaal.

Maximum per zalen/ per functie:

Voor de foyer geldt een maximum van 50 volwassenen (er zijn max. 20 zitplaatsen).

Voor de Veckhoekzaal geldt een maximum van 30 volwassenen tegelijk. Voor de Achterdyck 1 geldt een maximum van 5 volwassenen tegelijk. Voor de Achterdyck 2 geldt een maximum van 5 volwassenen tegelijk. Voor de gehele Achterdyck (1 en 2) geldt een maximum van 10 volwassenen

tegelijk (bij een opstelling met alleen stoelen kan dit ook max. 30 personen zijn). Voor de Oude Goote geldt een maximum van 8 volwassenen tegelijk. Voor de ’t Dijckje geldt een maximum van 4 volwassenen tegelijk.

Zaalopstellingen:

’t Dijckje max. 4 volwassenen - alleen vergaderopstelling.

De oude Goote max. 8 volwassenen - vergaderopstelling, cursusopstelling, theateropstelling.

Achterdyck 1 max. 5 volwassenen - vergaderopstelling, cursusopstelling, theateropstelling.

Achterdyck 1 max. 15 volwassenen – vierkant met losse stoelen (geen tafels). Achterdyck 2 max. 5 volwassenen - vergaderopstelling, cursusopstelling, theateropstelling.

Achterdyck 1 max. 15 volwassenen – vierkant met losse stoelen (geen tafels) of theateropstelling met losse stoelen.

Achterdyck 1 en 2 max. 10 volwassenen - vergaderopstelling, cursusopstelling. Achterdyck 1 en 2 max. 30 volwassenen – vierkant met losse stoelen (geen tafels). Achterdyck 1 en 2 max. 30 volwassenen – theateropstelling losse stoelen. Veckhoekzaal max. 20 volwassenen - vergaderopstelling, cursusopstelling. Veckhoekzaal max. 30 volwassenen – vergaderopstelling met 1 middenkring (20 volwassenen) en 2 extra buitenrijen (met elk 5 volwassenen) of een theateropstelling (30 volwassenen).

Het is in een zaal verplicht om te zitten volgens de opstelling. Activiteiten zonder zitplaatsen mogen wij niet toestaan (zoals dansen of een staande receptie o.i.d.).


Toestaan van verhuur

Afdeling Dukdalf zal als ingebruikgever van een ruimte/zaal in ’t Dijckhuis in de gaten houden of er niet teveel bezoekers tegelijk in het gebouw zijn. Zij kunnen daardoor het in gebruik geven (verhuren) van een ruimte weigeren als zij denken dat de bovenstaande kaders of richtlijnen worden overschreden of niet kunnen worden nageleefd.

2.2 Extra informatie vanuit gebruikers/huurders

Ook is het van belang dat er goed gecommuniceerd wordt door de gebruiker van de ruimte wat zij exact gaan doen, zo kan de afdeling verhuur bepalen of dit wel of niet mogelijk is.

Zij vragen voorafgaand aan het aannemen van een reservering het volgende: Wat is het programma (wat wordt er gedaan en op welke tijden)? Op welke tijden is de inloop?

Op welke tijden is de uitloop (einde activiteit)?

Is er een pauze tussendoor? En zo ja verlaten de mensen dan de zaal? Is er horeca nodig en zo ja wat zijn de wensen?

Wat zijn het aantal (verwachte) deelnemers?

Welke zaalopstelling wilt u? (zie bij 3.1 de mogelijkheden)

Hoe informeert u, uw leden/bezoekers, over onze regels?

Zijn er verder nog regels die u naar uw eigen bezoekers/leden hanteert waarvan het van belang is dat wij die weten?

Wie is bij u de coronaverantwoordelijke en kunnen wij aanspreken hierover?

2.3 Algemene huisregels

Houdt 1,5 meter afstand.

Verkoudheidsklachten? Blijf thuis en ziek uit.

Hoest en nies in je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Schud geen handen.

Was vaker je handen.

Kom alleen of met maximaal 1 ander persoon uit je huishouden.

Verlaat liefst direct na het doel van je bezoek de accommodatie.

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

De locatieleiders BHV zijn benoemd tot coronaverantwoordelijken. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken tijd.

Desinfecteer bij voorkeur bij het betreden van de accommodatie uw handen. Houdt u aan de aangegeven routing en denk aan de afstand van 1,5 meter tot anderen.

Betaal bij voorkeur contactloos of met pin. Contant betalen is mogelijk! Beperk aanraking van deuren, leuningen e.d. tot het noodzakelijk minimum. Verlaat als uw activiteit is afgelopen en/of de gehuurde tijd is verstreken zo spoedig mogelijk de accommodatie.

Horeca is open is open tot 22:00 uur.

Bij het plaatsnemen in het foyergedeelte, word je gevraagd je te laten registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD (tenzij je onderdeel bent van een (sport)vereniging of huurder/gezelschap die op dat moment een zaal huurt, dan word je via de vereniging/huurder geregistreerd).

Het is verplicht om in de publieke ruimte (foyer, kleedruimte en zalen) een mondkapje te dragen. Indien u een zitplaats heeft mag het mondkapje af. Loopt u door de foyer of in de gangen dan dient u het mondkapje op te houden.

3. Sportzalen: Dijckhuis

Kaders gymzaal ’t Dijckhuis

Geopend: alleen tijdens vooraf doorgegeven verhuur van een zaal.

De horeca is open tot 22;00 uur.

Er mogen geen zelf meegebrachte etenswaren genuttigd worden.

Er dient vooral rekening gehouden te worden met verhuur dat na elkaar plaats vindt. Er is afgesproken om (zoveel als mogelijk) 15 minuten tussen elke gehuurde tijd vrij te houden, om zo te zorgen voor voldoende tijd voor reinigen van materialen en kleedruimten door de hurende partij. Ook om bezoekersstromen zo min mogelijk te mengen.

Kleedruimten en douches mogen gebruikt worden, let hierbij op de 1,5 meter afstand.

Toeschouwers zijn NIET toegestaan.

Er mag binnen en buiten weer gesport worden in groepen van maximaal 50 personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is.

Groepslessen zijn weer toegestaan.

Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit, mogen niet bij een andere training of wedstrijd kijken, maar wel in de sportkantine plaatsnemen, mits daar plek is (max. 40 zitplaatsen)

Jeugd tot en met 17 jaar mag onderlinge wedstrijden spelen en tegen andere clubs. Sporters vanaf 17 jaar mogen wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Publiek is in beide gevallen niet toegestaan.

Toernooien zijn toegestaan, zolang het toernooi geen karakter van een evenement krijgt. Voor sporters vanaf 17 jaar mag dit alleen met teams van de eigen club.

Rij-ouders naar een uitwedstrijd worden aangemerkt als teambegeleiding en hebben daarom toestemming om op de sportaccommodatie te zijn. Ze mogen alleen niet als toeschouwer aanwezig zijn in de sportzaal. Het is de bedoeling het aantal rij-ouders zoveel mogelijk te beperken. (let op het aantal zitplaatsen in de foyer van DukdalfBRES en Dijckhuis is beperkt)

Er is altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig van de hurende partij en van ’t Dijckhuis.

De Coronaverantwoordelijke dient zich altijd vooraf aan de gehuurde tijd van een zaal zich te melden bij de horecabar (tenzij er andere afspraken gemaakt zijn tussen de huurder en de afdeling verhuur).

Indien er tijdens de verhuur van een zaal situaties ontstaan die in strijd zijn met de huis/gedragsregels of onveilig zijn wordt er eerst contact opgenomen met de coronaverantwoordelijke van de hurende partij. Zo kan de coronaverantwoordelijke van ‘t Dijckhuis kortsluiten met de coronaverantwoordelijke van de hurende partij wat een passende actie/oplossing is voor de betreffende situatie. Handhaven doen we graag gezamenlijk op een manier waarbij ieders deelnemers/bezoekers met respect worden behandeld.

Het is aan de huurders van de gymzalen om alle regels in acht te nemen die van toepassing zijn. De regels voor binnensport zijn terug te vinden in het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF.

Wij gaan er (als verhuurder) vanuit dat verenigingen of een huurder/gezelschap die gebruikt maakt van een zaal zelf zorgt voor registratie van zijn/haar deelnemers/leden die aanwezig waren tijdens het gebruik van de zaal.

Maximum te verhuren zalen:

Gymzaal Dijckhuis

Maximum van 50 personen, mits de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden. Wij adviseren een max. van 30 personen in deze zaal.

Toestaan van verhuur

Afdeling Dukdalf zal als ingebruikgever van een ruimte/zaal in DukdalfBRES in de gaten houden of er niet teveel bezoekers tegelijk in het gebouw zijn. Zij kunnen daardoor het in gebruik geven (verhuren) van een ruimte weigeren als zij denken dat de bovenstaande kaders of richtlijnen worden overschreden of niet kunnen worden nageleefd.

3.1 Extra informatie vanuit gebruikers/huurders

Ook is het van belang dat er goed gecommuniceerd wordt door de gebruiker van de ruimte wat zij exact gaan doen, zo kan de afdeling verhuur bepalen of dit wel of niet mogelijk is.

Zij vragen voorafgaand aan het aannemen van een reservering het volgende: Wat is het programma (wat wordt er gedaan en op welke tijden)? Op welke tijden is de inloop?

Op welke tijden is de uitloop (einde activiteit)?

Is er een pauze tussendoor? En zo ja verlaten de mensen dan de zaal? Wat zijn het aantal (verwachte) deelnemers?

Hoe informeert u, uw leden/bezoekers, over onze regels?

Zijn er verder nog regels die u naar uw eigen bezoekers/leden hanteert waarvan het van belang is dat wij die weten?

Wie is bij u de coronaverantwoordelijke en kunnen wij aanspreken hierover?


3.2 Algemene huisregels

Houdt 1,5 meter afstand

Verkoudheidsklachten? Blijf thuis en ziek uit.

Hoest en nies in je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Schud geen handen.

Was vaker je handen.

Kom alleen of met maximaal 1 ander persoon uit je huishouden.

Verlaat liefst direct na het doel van je bezoek de accommodatie.

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

De gebouwbeheerders zijn benoemd tot coronaverantwoordelijken Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken tijd.

Desinfecteer bij voorkeur voor u de accommodatie betreed uw handen (er staat een desinfectiepomp bij de ingang).

Houdt u aan de aangegeven routing en denk aan de afstand van 1,5 meter tot anderen.

Betaal bij voorkeur contactloos of met pin. Contant betalen is mogelijk. Beperk aanraking van deuren, leuningen e.d. tot het noodzakelijk minimum. Verlaat als uw activiteit is afgelopen en/of de gehuurde tijd is verstreken zo spoedig mogelijk de accommodatie.

Horeca is open tot 22:00 uur.

Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Bij het plaatsnemen in het foyergedeelte, word je gevraagd je te laten registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD (tenzij je onderdeel bent van een (sport)vereniging of huurder/gezelschap die op dat moment een zaal huurt, dan word je via de vereniging/huurder geregistreerd).

Het is verplicht om in de publieke ruimte (foyer, kleedruimte en zalen) een mondkapje te dragen. Indien u een zitplaats heeft mag het mondkapje af. Loopt u door de foyer of in de gangen dan dient u het mondkapje op te houden.

4. Tarieven

De tarieven die zijn vastgesteld in de tarievenverordening voor gemeentelijke accommodaties blijven wij hanteren. Er worden dus de normale vastgestelde tarieven doorberekend als een zaal/ruimte in gebruik is gegeven. Ondanks dat een ruimte niet volledig gebruikt kan worden of dat een gebruiker een grotere zaal moet huren om aan de hierboven genoemde maatregelen of huisregels te voldoen.

Annuleringen vanaf 5 juni 2021:

We hanteren vanaf 5 juni (in ieder geval tot einde seizoen 2020-2021) geen annuleringsvoorwaarden indien er geannuleerd wordt vanwege de coronamaatregelen. Voor annuleringen die niet corona-gerelateerd zijn, gelden de normale annuleringsvoorwaarden wel.

Voor partijen met horeca erbij of speciale inhuur van bijvoorbeeld techniek vragen wij corona-gerelateerde annuleringen max. 1 week van tevoren kenbaar te maken aan de afdeling verhuur. Indien er niet tijdig geannuleerd wordt zijn wij bij dit soort partijen toch genoodzaakt om horecakosten en techniekkosten door te berekenen. Zie hiervoor onze normale annuleringsvoorwaarden.